שכחתי סיסמא

בקש הצעת מחיר
הצג סל קניות

תקנון אתר האינטרנט של אופיס כל בע"מ

ברוכים הבאים לאתר אופיס כל בע"מ, החברה המובילה באספקה שותפת של צורכי משרד למשרדים.

האתר נועד בעיקרו להציג את המוצרים ולשמש ככלי הזמנות בידי הלקוחות.

דרך השלום 7 תל- אביב 67892   טל: 03-6091092   פקס: 03-6091094   מייל:  [email protected]

 1. בכניסה לאתר מקבל על עצמו המשתמש את התנאים וההוראות המפורטים להלן.
  מובהר כי עצם השימוש באתר יחשב כהסכמה לכל התנאים וההוראות הכלולים במסמך זה.
   אופיס כל נט בע"מ המשווקת צרכי משרד עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והשלמות של כל הנתונים והמידע המופיעים באתר.
  עם זאת, למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים, תמונות המוצרים, השירותים והמידע יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ואופיס כל נט בע"מ לא תישא בכל אחריות בגינם או בקשר עימם.
  המשתמש באתר מסכים במפורש כי השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע הכלול בו הנם על אחריותו בלבד.
  לתשומת לבכם, התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד.

 2. השימוש באתר יעשה לצורך הזמנת מוצרים ו/או שירותים בלבד. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי אופיס כל נט. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

 3. האחריות הבלעדית למוצרים המיועדים לרכישה באמצעות האתר, חלה על היצרנים.
  בכל מקרה מובהר כי אופיס כל לא תהיה אחראית לכל הוצאה, הפסד או נזק,ישיר או עקיף, הנובע עקב, בגין או בקשר עם שימושו של המשתמש באתר, לרבות כתוצאה מתקלות או הפסקת פעילות באתר.

 4. האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי אופיס כל ושאין לה כל שליטה בהם ("אתרים זרים"). השימוש באתרים זרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. אופיס כל אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.

 5. המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של אופיס כל ולצורך השימוש באתר. אופיס כל נט תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על פרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.
  אופיס כל רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או באופיס כל נט.

 6. אופיס כל אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, לרבות, בגין אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר.  

 7. אופיס כל אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, או בתוכנה של אופיס כל נט והיא לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.
  בכל מקרה ש אופיס כל לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר במוצרים, אספקה וכיוב', או בעיות מחמת כוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של אופיס כל נט, אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבון המשתמש בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא אופיס כל בכל אחריות כלפי המשתמש.

 8. אופיס כל שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  אופיס כל שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  אופיס כל רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכיו"ב, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אופיס כל בגין ביצוע שינויים כאמור.

 9. כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו (תכולת האתר), הנם בבעלותה הבלעדית של אופיס כל ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור אופיס כל